Privacy Policy

MAXXPRO respecteert de privacy van alle bezoekers van onze site. Persoonlijke informatie wordt door ons dan ook vertrouwelijk behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om de bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken. Verder worden uw gegevens uitsluitend
gebruikt met uw toestemming.  MAXXPRO zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en  zal deze uitsluitend
aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

Wanneer u een bestelling plaatst in de MAXXPRO Webshop, hebben wij verschillende gegevens nodig voor verschillende doeleinden.
Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat uw rechten zijn en hoe
u deze kunt uitoefenen. Om een goede en persoonlijke service te garanderen, hebben we enkele gegevens van u nodig. 
Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar u specifiek om hebt gevraagd. Dat gaat bijvoorbeeld om een bestelling
die u plaatst of gegevens die aangepast moeten worden. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het MAXXPRO klantenbestand.
Het MAXXPRO klantenbestand wordt alleen voor MAXXPRO doeleinde gebruikt
.

Privacy:

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens om bestellingen uit te voeren, waaronder namen, contactgegevens, adresgegevens
en betalingsgegevens. Conform: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook wel GDPR)
Wij verzamelen ook gegevens via cookies en soortgelijke traceringstechnologieën om het gedrag van bezoekers op onze website te
monitoren, zodat we de bezoekerservaring op onze website kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door geschikte product aanbevelingen te doen.

Wij gebruiken betalingsverwerkingsystemen om namens ons klantgegevens te verzamelen en/of betalingen te verwerken.
Wij gebruiken diverse transportbedrijven als verwerker om producten namens ons te verzenden.
Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te volgen. Persoonlijke gegevens worden 8 jaar bewaard om te voldoen
aan overheidsvoorschriften. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging waarbij persoonlijke gegevens geopenbaard zijn,
zullen wij binnen 72 uur contact opnemen met onze toezichthoudende autoriteit. De personen van wie persoonlijke gegevens zijn
geopenbaard zullen ook onverwijld op de hoogte worden gebracht via hun geregistreerde e-mailadres.

Wij gebruiken cookies of soortgelijke methoden op onze website en in onze e-mails voor onze legitieme belangen volgens artikel 6 (f) van de AVG.

Ze stellen ons in staat om:

* onze online winkel functies uit te voeren
* uw bezoekerservaring te verbeteren
* websiteverkeer bij te houden om ons te helpen bij het beheren van onze website
* social media-functies aan te bieden
* websiteverkeer te analyseren voor marketingdoeleinden


 
Doelen en gegevensverwerking:

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst.
Daarnaast worden uw gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie.
Daarbij is inbegrepen het gericht uitvoeren van MAXXPRO marketingactiviteiten, het invordering van verschuldigde bedragen,
fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. MAXXPRO verstrekt geen gegevens aan derden.


Wetgeving:

De MAXXPRO Webshop is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar Leden.
MAXXPRO verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven
en de behandeling  van de persoonlijke gegevens,  en alle voorschriften met betrekking tot deze materie, te respecteren.
Per 28 Mei 2018 conform: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of ook wel GDPR).


Wie behandelen uw gegevens binnen MAXXPRO:

Alleen de werknemers van de MAXXPRO webshop en van haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de Leden
en de Klanten gebruiken. Daarbij is het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, om contact
op te nemen met de Leden of de Klanten  in geval van problemen,  om op een persoonlijke manier te communiceren met de Leden
en Klanten, of om een gepersonaliseerde website aan te bieden, die rekening houdt met de interesses en voorkeuren van de Leden of Klanten.
 
Geheimhouding:

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot
persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door
wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.


Rechten van bezoekers en onze cliënten:

Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om u tot onze afdeling Service te richten met de vraag of wij uw gegevens verwerken.
De afdeling Service zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk doorgeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze
gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.
U heeft tevens het recht, door middel van een tot de afdeling Service gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de
verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.


Doorlinken via onze website:

De website van MAXXPRO kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van de MAXXPRO
Webshop vallen. MAXXPRO is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders
van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van MAXXPRO met betrekking
tot de inhoud van dergelijke sites.
 

Adreswijziging:

Klanten verplichten zich de MAXXPRO Webshop van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.
Zolang de MAXXPRO Webshop geen adreswijziging heeft ontvangen, blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen
die op het oude adres worden afgeleverd.

Copyright:

Door het bezoeken van deze website (
www.maxxpro.nl) of een van de webpagina's, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden van
deze Disclaimer en Copyright Notice die tot tijd kan worden gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande kennisgeving.
Controleer deze website regelmatig voor eventuele wijzigingen of aanvullingen die kunnen worden gemaakt.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van MAXXPRO


De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, lay-out, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur
zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij MAXXPRO . Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming
van MAXXPRO is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. MAXXPRO tracht geldige auteursrechten waar te nemen
in alle publicaties. Mocht er een schending van het auteursrecht plaatsvinden, zal MAXXPRO het juiste object verwijderen na de kennisgeving
van de bekendmaking ervan of de juiste auteursrecht vermelden.


Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens,
kan MAXXPRO niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.
MAXXPRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook.


Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.
MAXXPRO geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites
en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoek aan de website?
Stuur dan een mail
. We zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden. 
 
MAXXPRO kan deze privacy policy tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie,
wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.